Вернуться

Меню на завтра 19.12.17

ÍàèìåíîâàíèåÅä.Öåíà
Áëþäà èç ìÿñà
80ãð.Îòáèâíàÿ èç ñâèíèíû/1 øò100
130ãð.Ñâèíèíà ïîä øóáêîé/1 øò115
200ãð.Ãîâÿäèíà îòáèâíàÿ ñ êàðòîôåëåì è ãðèáàìè/1 ïîð145
50/75ãð.Áåôñòðîãàíîâ/1 ïîð120
75ãð./50Åæèê/1 øò55
80ãð.Êîòëåòû ïî-äîìàøíåìó/1 ïîð70
300ãð.×àíàõè/1 ïîð100
Ïåðâûå áëþäà
300/60/15ãð.Ñîëÿíêà ïî-äîìàøíåìó/1 ïîð70
300/20/15ãð.Ðàññîëüíèê Ïåòåðáóðãñêèé/1 ïîð66
300/35ãð..Óõà èç êðàñíîé ðûáû/1 ïîð66
Áëþäà èç ðûáû
110 ãð.Ðûáà ïî-àêòåðñêè/1 ïîð70
100ãðÇðàçà èç òðåñêè/1 ïîð90
Áëþäà èç ïòèöû
90ãð.Ôèëå êóðèíîå ñ áåêîíîì ïîä ñûðíûì ñîóñîì/1 ïîð80
140ãð.Ñòåéê êóðèíûé ñ îâîùàìè/1 ïîð85
Áëþäà èç îâîùåé
150ãð.Êàïóñòà òóøåíàÿ/1 ïîð30
Ãàðíèðû
150ãð.Ïþðå êàðòîôåëüíîå/1 ïîð30
100/20ãð.Äðàíèêè êàðòîôåëüíûå1 ïîð30
150ãð.Ðèçîòòî ñ ãðèáàìè/1 ïîð46
Ñàëàòû
100 ãð.Òóëóï÷èê/1 ïîð30
100ãð.Âåñåííèé/1 ïîð25
100ãð.Âèíåãðåò îâîùíîé/1 ïîð25
100 ãð.Ìóæñêîé êàïðèç/1 ïîð55
100ãð.Êóðî÷êà ðÿáà/1 ïîð50
100 ã.Èòàëèÿ/1 ïîð45
50ãð.Áàêëàæàíû ïî êîðåéñêè/1 ïîð35
Íàïèòêè
220ãð.Ñîê1 ïîð25
220 ãð.Êèñåëü èç ñâåæåé ÿãîäû1 ïîð20
220 ãð.Êîìïîò èç ñóõîôðóêòîâ1 ïîð20
Ãîðÿ÷èé øîêîëàä1 øò25
Êîôå 3 â 11 øò25
200ãð.Êàïó÷èíî /1 øò25
Ïðî÷åå
25ãð.Õëåá êóñî÷åê1 øò3
Õîëîäíàÿ çàêóñêà
50/10/10/5ãð.Ñåëüäü íàòóðàëüíàÿ/1 ïîð40
Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ___________________ /Ëûêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà